Nijs

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Besjoersgearkomste

 Op 22 jannewaris 2017 is der wer in bestjoersgearkomste. Hjir besprekke wy û.o. de binnenkommen oanfragen.

Oer projektoanfragen dy't earder binnenkomme nimme wy foar de gearkomste faak al in beslút.

 

Merakels

 

 

 

 

 

 

 

Bondel Tony Feitsma

De bondel prof. dr. A. Feitsma, Wittenskip & Beweging, en it freoneboekje binne noch beskikber! Jo kinne se beide bestelle troch ús in e-mail te stjoeren. De bondel kostet € 25. It freoneboekje € 10. Tegearre kostje se € 25 (ynksl. ferstjoerskosten)

De ynhâldsopjefte fan de bondel is beskikber op dizze side, lyk as de brieven oan Tony.

 
foarkant