Nijs

      Sjuch ek ris op ús facebook side:

     facebook


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Bûter yn 'e Brij

Op 2 septimber 2018 wie yn Brantgum it 3e bûter yn'e brij festival.  Op it festival, dat him yn de tsjerke en dêrnei yn it doarpshûs fan Brantgum ôfspile, waarden  guon fan de projekten dy’t it fûns stipet, foar it fuotljocht helle.

Sa wie der muzyk út de Mattheüs Passy troch sopraan Tetsje van der Kooi, songen de bern fan berne-iepenloftspul ‘Alice yn Wûnderlân’ en waard it projekt Iepen Doar(p) op in tige humoristyske wize taljochte troch Douwe Kootstra.  Derneist wie der in bydrage fan Alex Riemersma oer Sytske's en it Frysk. 

Foar de earste kear waard de Tony Feitsma ûnderwiispriis útrikt oan Syb v.d. Ploeg, learaar oan Mavo De Saad yn Damwâld.

Friduwih Riemersma lies har Feitsma-kollum foar, wêryn’t se op prikeljende wize – Tony Feitsma sa eigen – it Fryske kulturele fjild kritysk hifke. De kollum is hjir te lêzen. We hoopje dat wy dizze Feitsma-kollum yn in tradysje sette kinne!

Bondel Tony Feitsma

De bondel prof. dr. A. Feitsma, Wittenskip & Beweging, en it freoneboekje binne noch beskikber! Jo kinne se beide bestelle troch ús in e-mail te stjoeren. De bondel kostet € 25. It freoneboekje € 10. Tegearre kostje se € 25 (ynksl. ferstjoerskosten)

De ynhâldsopjefte fan de bondel is beskikber op dizze side, lyk as de brieven oan Tony.

Besluten oer oanfragen

Op 15 oktober 2018 is der in beslútrûntsje oer oanfragen. Dêrnei besprekke wy û.o. de binnenkommen oanfragen oantmei dy datum.

Dêrnei beslúte it bestjoer wer oer projektoanfragen sa om en by 1 desimber 2018.

 
foarkant