Stipe oanfreegje

De oanfraach moat fia in formulier yntsjinne wurde.  De taheakken by de oanfraach, lyk as projektplannen, kinne jo los meistjoere. Wy ferwachtsje yn elts gefal dat jo in projektbegrutting, wêr’t ek de frege bydrage yn stiet. It formulier kinne jo opfreegje troch in e-mail te stjoeren nei info(apesturtsje)feitsmafuns.nl